Tuesday, November 2, 2010

November 2, 2010 - US China Film Summit


Peter Shiao, President ORB Media

WehShen Jie, PhD. Chapman UniversityXun Zhang,

Peter Shiao, Steve Saltzman

Hong Tao Yang, Aki Aleong

Peter Shiao; Thomas McLain, Chairman Asia Sociaty of Southern California

Tian Yun Wang, Aki Aleong

Aki Aleong, Zhoa Zhang
Peter Shiao, Catherine Shiao


Asia Society Chairman Thomas McLain

CAPE President Stephen Tao

Dick Drobnick, , Vice Provost, International Affairs, USC


Alexander Kim, Deputy Director, Office of Governor Arnold Schwarzenegger

Xiao Wei Su

Peter Shiao


CEO and Chairman of Fox Studios (1996-2000)


Hong Tao Yang

Steve Saltzman, Loeb & Loeb LLP

Dong Yu

Steve Tao

Min Hu, Aki Aleong

Aki Aleong, Michael Olmos

Aki Aleong, Ken Choy

Janet Yang, Aki Aleong, Howard Fong

Zhai Zhang


Xun Zhang, Aki Aleong

Aki Aleong, Peter Shiao

Ting Ni

Howard Fong


Related Posts with Thumbnails